• Пон - Съб 8.00 - 18.00
 • 1616 ул."Околовръстен път" 251, ж.к. Младост 4, София
 • +359 89 797 1599

Политика на поверителност

MG Rent a Car – Политика на поверителност

Декларация за Поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до услугите, предоставяни от фирма МГ РЕНТ А КАР – ИВАНИ АУТО и използването на уебсайта www.mgrentacar.eu, както и всички притежавани от фирмата приложения и продукти. Като регистриран оператор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), наша основна цел е да гарантираме защита на доброволно предоставената от Вас – Потребителите информация.

Информация за администратора на лични данни

МГ РЕНТ А КАР – ИВАНИ АУТО е дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър с ЕИК 204775086,  със седалище гр. София, р-н Студентски, бл. 29, вх. В  и адрес на управление: гр. София, п.к. 1616, ж.к. Младост 4, ул. „Околовръстен път“ 251, Тел: +359 89 797 1599

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

МГ РЕНТ А КАР – ИВАНИ АУТО
Адрес на управление: гр. София, п.к. 1616, ж.к. Младост 4, ул. „Околовръстен път“ 251
Тел: +359 89 797 1599
Длъжностно лице по защита на личните данни: Ива Богданова Иванова

Дефиниции на използваните термини

 • „лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.
 • „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни, чрез автоматични или други средства като: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • „ограничаване на обработването” означава: маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
 • „администратор” – Съгласно легалната дефиниция, визирана в чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) „администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
 • „обработващ лични данни” е „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или структура, която обработва лични данни от името на администратора” (чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • „трета страна“ – По смисъла на чл. 4, т. 10 ОРЗД „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни. Условно казано, това е „външно“ или „трето лице“ за дейностите по обработване, които се предприемат от администратора, обработващия и лицата, които действат под тяхното ръководство.
 • „получател“ – Понятието „получател“ е определено в чл. 4, т. 9 ОРЗД с много по-широко съдържание от „трета страна“ и означава „физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването“. Ако получателят е лице извън организацията на администратора или обработващия, той покрива дефиницията за трета страна и при предоставянето на данните ще се изисква да е спазено поне едно от условията за тяхното обработване.
 • „съгласие на субекта на данните“ Съгласието следва да бъде дадено чрез утвърдително действие, което установява свободно дадена, специфична и информирана индикация за съгласието на субекта на данни за обработването на лични данни, отнасящи се за него или нея, чрез писмено изявление, по електронен път включително, или чрез устно изявление. Това може да включва отметка на поле, когато се достъпва интернет страница, избиране на технически настройки за услугите на информационното общество или друго изявление, или поведение, което ясно посочва в този контекст, че субектът на данни приема предложеното обработване на неговите или нейните лични данни.

 

Основни принципи при обработката на лични данни

Събирането и обработването на Вашите лични данни се извършва съобразно действащите закони и нормативни разпоредби.

Защо събираме лична информация и с каква цел

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

 • За да резервирате автомобил – в офис, по телефон или онлайн.
 • Установяване на самоличността на клиента;
 • Осъществяване на контакт с клиента/и във връзка със заявените от него услуга/и или с цел изпълнение на поетите от нас задължения по сключен с клиента/и договор;
 • Управление и изпълнение на Вашите заявки във връзка със сключването или изпълнението на договор за предоставяните от нас услуги;
 • Изготвяне и изпращане на фактури за дължими или извършени плащания по направените от Вас заявки или сключените с нас договори;
 • Осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване;
 • За да обработим транзакциите, които можете да направите във връзка с наемането на автомобил и заявени за ползване услуги.
 • За извършването на маркетингови кампании, промоции и пазарни изследвания.

Каква информация събираме

 1. Лична информация за потребителя, събирана и обработвана при използване на услугата „отдаване на автомобил под наем“
 • 1. Физическа идентичност (имена, номер на ЛК/Паспорт, дата на валидността, държава, от която е издадена, дата на раждане, пълен и точен адрес, телефон за връзка, електронна поща);
 • 2. Сканираното копие или снимка на шофьорска книжка;
 • 3. Частична информация за данни на кредитна / дебитна карта, с която е направен депозит или плащане за използване на услугата. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото / юридическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор;
 • 4. Изискване на лична информация за идентификация от органите на държавната власт, които имат законово основание при определени обстоятелства.
 1. Лична информация, предоставена от Вас при използването на нашия уебсайт mgrentacar.eu и заявяването на услуги.
 • 1. Задължителните атрибути са: Име, Фамилия, Телефон, Имейл адрес;
 • 2. Незадължителни атрибути: Свидетелство за правоуправление на МПС, Име на фирма; Държава; Област; Град; Квартал; Улица
 1. Обобщени данни, които се генерират от сайта за потвърждаване на направени действия от потребителя.

Споделяне на информация с трети лица

 • Лични данни се предоставят на трети лица само след получаване на писмено съгласие от лицето, за което се отнасят данните.
 • Без съгласие на лицето лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица в случаите, когато сме задължени да предоставим информацията на държавни власти, които имат законово основание да изискат тази информация.
 • Обобщените данни не се споделят с трети страни, каквито са рекламодатели и бизнес партньори.

Бисквитки

Уеб сайтът www.mgrentacar.eu, онлайн услугите, интерактивните приложения, електронните съобщения и рекламите на МГ РЕНТ А КАР – ИВАНИ АУТО може да използват кукита и други технологии като пиксел тагове и маркетингови инструменти. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите. Така разбираме кои части от нашия уеб сайт MG Rent a Car се посещават, като измерваме ефективността на рекламите и търсенията в интернет.

Съществуващото законодателство счита адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори за лична информация. Когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящата Политика за защита на личните данни ние третираме комбинираната информация за лична.

Ако искате да забраните бисквитките, попитайте доставчика си, за да разберете как да направите това. Моля имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени функции на уеб сайта mgrentacar.eu, след като забраните бисквитките.

Както повечето уебсайтове, и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, вид на използвано устройство, клеймото с дата/час, както и данни за кликове и импресии, текуща информация в реално време.

Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на сайта. МГ РЕНТ А КАР – ИВАНИ АУТО може да използва тези данни в развитието на маркетинговите и рекламните си стратегии.

Срок за съхраняване на личните данни

Срокът за съхранение на предоставена лична информация е 4 години и 6 месеца, което се обосновава от чл.82, ал.4 от ЗАНН и чл.80 и 81 от НК във връзка с чл.189 ЗДвП.

Продължителността на съхранение на Вашите лични данни зависи от целите на тяхното обработване, като в общия случай използването на Вашите лични данни се преустановява с прекратяване на договорните ни отношения. Личните Ви данни обаче не се изтриват директно, а се запазват с оглед окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например задълженията за съхранение и обработка на счетоводни данни по Закона за счетоводството (11 години); изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години); изтичане на сроковете за предоставяне на информация на съда, компетентните държавни органи, както и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Права на потребителите свързани с обработването на личните им данни

Право на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право да поискате и получите следната информация:

 • Дали обработваме отнасящи се до Вас данни;
 • Какви са целите на обработването, какви са категориите лични данни, които обработваме, кои са получателите или категориите получатели, на които разкриваме събраните данни.

Горната информация се предоставя в разбираема форма, като се посочват личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.

Право на коригиране

По всяко време имате право да поискате да коригираме допуснати грешки или непълни Вашите лични данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

В съответствие с посочените по-долу основания, имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити:

 • Личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
 • Личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, в случай че оспорвате верността им. При подобно оспорване, ползването на Вашите данни се преустановява. Това се прави за период, в който точността на използваните данни трябва да бъде проверена.

Право на защита по съдебен и административен ред

 • В случай че смятате, че по някакъв начин нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване и разрешаване на съответния проблем.
 • Имате правото да се отнесете до Комисията за защита на личните данни и да изложите своето становище на следния електронен адрес: https://www.cpdp.bg/

 

 

 

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!